Destiny – Good End

Desirable End

  • For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Jer 29:11 KJV
  • The LORD will fulfill his purpose for me Ps 138:8 ESV
  • He who has begun a good work in you will [continue to] perfect and complete it until the day of Christ Jesus [the time of His return]. Phil 1:6 AMP
  • He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1:6 NIV
  • For when David had served God’s purpose in his own generation, he fell asleep. Acts 13:36 BSB
  • “As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance.” Dan 12:13 NIV (What God did for any one, He can do for you – See HERE

നല്ല അവസാനം 

  • നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവ തിന്മെക്കല്ല നന്മെക്കത്രേയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. Jer 29:11
  • നീയോ അവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊൾക; നീ വിശ്രമിച്ചു കാലാവസാനത്തിങ്കൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുവരും. Dan 12:13  (ദൈവം ആർക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു, അവനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും – ഇവിടെ കാണുക